Blog / Ieteikumi un idejas aptauju veidošanai

Ieteikumi un idejas aptauju veidošanai(0)

Didzis Sprūds | ceturtdiena, 2008. gada 3. jūlijs

Kā izveidot un vadīt aptauju Internetā?

Internets arvien straujāk kļūst par galveno vidi, kurā tiek veiktas aptaujas. Interneta aptauju priekšrocības ir acīmredzamas - tūlītēja pieeja rezultātiem, datu precizitāte, zemas izmaksas, iespēja ziņojumus pielāgot dažādām mērķauditorijām. Taču, lai iegūtu pielietojamus, precīzus un uzticamus datus, tā pat kā veidojot tradicionālās aptaujas, arī veidojot Interneta aptaujas, ir jāievēro vairāki noteikumi.

Aptaujas plānošana

Pirms aptaujas veidošanas, ir skaidri jādefinē tas, ko ar aptaujas palīdzību ir iecerēts noskaidrot un kā šī iegūtā informācija tiks analizēta un izmantota. Neskaidrs aptaujas mērķis noved pie nepamatoti apjomīgām aptaujām un neskaidriem rezultātiem. Jo detalizitētāks būs aptaujas mērķis, jo vieglāk būs iegūt izmantojamas atbildes. Aptaujā būtu jācenšas ietvert tikai tos jautājumus, kuri ir nepieciešami lēmumu pieņemšanai.

Internets var tikt izmantots kā kanāls, lai iegūtu informāciju no dažādām mērķagrupām - piegādātājiem, klientiem, darbiniekiem, vadītājiem, citu uzņēmumu pārstāvjiem, interešu grupām utt. Ja, veicot darbinieku aptauju, respondentu loks, kuram aptauja tiks sūtīta, ir zināms, veicot aptauju par jaunu produktu, svarīgi ir izvēlēties aptaujāt tos respondentus, kuri atspoguļos mērķa grupas attieksmes un uzskatus. Lai aptaujas veikšana neaizkavētos, izveidot kontaktu sarakstu (savākt nepieciešamās e-pasta adreses) ietiecams savākt jau pašā sākumā.

Jautājumu un atbilžu veidošana

Aptaujas anketu jācenšas veidot pēc iespējas īsāku un jautājumus - pēc iespējas vienkāršākus. (jautājumiem jābūt tik pat vienkāršiem, cik vienkārši tiktu izmantoti sarunas laikā). Jācenšas, lai visi uzdotos jautājumus saprastu vienādi. Nedrīkst pieņemt, ka visiem būs vienāda izpratne un zināšanas par konkrēto jomu. Ja nepieciešams izmantot specifiskus terminus, tos iespējams paskaidrot anketas ievadā. Noderīgs var izrādīties ieteikums sākt aptauju ar jautājumiem, kuri respondentam varētu šķist interesanti. Sarežģītākos un  "draudīgākos" jautājumus būtu labāk uzdod anketas vidusdaļā.

Tas, kas tiek vaicāts iepriekš, var atstāt ietekmi uz turpmāko jautājumu atbildēm. Jautājumus aptaujā būtu jācenšas iekļaut loģiskā kārtībā - sākumā uzdod vispārīgus jautājumus, tad pāriet pie specifiskākiem, beigās pavaicājot demogrāfijas datus.

Veidojot jautājumus, jācenšas izvairīties no nosliecēm un respondentu uzvedinšanas atbildēt noteiktu atbildi. Par piemēru, var izmantot tādas jautājumu ievadfrāzes kā "Ko Jūs domājat par..."; "Cik labs vai slikts Jūsuprāt...", "Kāda ir Jūsu attieksme pret", taču nebūtu pareizi vaicāt "Cik labs Jūsuprāt..." vai "Cik svarīgs Jums ir...". Tā pat būtu jāizvairās no jautājumiem, kuros ietverts divkāršs noliegums.

Ļoti svarīgi ir ievērot, lai piedāvātie atbilžu varianti būtu izsmeļoši. (gadījumā, ja atbildes nav iespējams piedāvāt izsmeļošas, kā pēdējais atbilžu variants jāpievieno "cita atbilde" un jādod iespēja respondentam šo atbildi ierakstīt.) Tomēr, ja iespējams, no atvērtiem jautājumiem būtu jācenšas izvairīties, jo iegūtās atbildes būs grūtāk analizēt. Tāpat jāpievērš uzmanība atbilžu variantiem, kuros norādīts laiks, vecums, garums utt. Par piemēru, atbildei "no 18-21" jāseko atbildei "no 22 līdz 28" un nevis "no 21-28".

Jautājumiem ir jābūt precīziem. Jāatceras, ka tādi vārdi kā "bieži", "reti", "regulāri", "neregulāri" ir relatīvi.

Īpaša piesardzība ir nepieciešama, ja pēc tam, kad respondents ir atbildējis "nē", nākošajā jautājumā tiek vaicāts "kāpēc". Lai gan atbildes uz šādiem jautājumiem var sniegt nozīmīgu informāciju, bieži uzdodot šādu jautājumu, pastāv iespēja, ka respondenti atbildēs "jā" tikai tāpēc, lai nebūtu jāpamato to, kāpēc ir atbildējuši "nē". Atbilžu variantus "nezinu" vai "informācija nav pieejama" jācenšas izmantot tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams. Pretējā gadījumā, liels skaits respondentu izvēlēsies vienu no šiem variantiem, jo tas prasa mazāku piepūli.

Jāievēro, ka katram jautājuma tipam nepieciešams izmantot savu izvēlnes veidu. Ja tiek sniegta iespēja izvēlēties vienu atbildi no vairākām, jāizmanto izvēles lauks, ja tiek sniegta iespēja izvēlēties vairākas atbildes uz vienu jautājumu, jāizmanto izvēles rūtiņu lauks. Ja tiek uzdots atvērts jautājums, jāizmanto teksta lauks.

Par skalām. Izmantojot atbilžu skalas, jāievēro, lai gan pozitīvie, gan negatīvie atbilžu varianti būtu vienādā skaitā. Pie tam - skalu nobeiguma atbildēm ir jābūt vienadi pozitīvām / negatīvām. Par piemēru, vai izmantot skalu no "ļoti labi" līdz "ļoti slikti", taču nedrīkstētu izmanto skalu no "ļoti labi" līdz "slikti". Tā pat jāatceras, ka drīkst izmantot tikai skalas, ar kurā tiek merīts viens parametrs. Proti, 5 punktu skalai no "ļoti labi" līdz "ļoti slikti" viduspunktam ir jābūt "ne labi, ne slikti", nevis, piemēram, "apmierinoši" vai "vidēji". Veidojot skalas, ir jādomā uz priekšu - kuri jautājumi savstarpēji tiks salīzināti - un atbilstoši vienādas arī jāveido šo jautājumu atbilžu skalas.

Aptaujas noformēšana un izsūtīšana

Nosūtītajām aptaujām ir jāizskatās profesionāli. Tas nozīmē, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš aptaujas noformēšanai un gramatikai. Daudzi aptauju veidošanas rīki piedāvā iespēju noformēt aptauju, izmantojot Jūsu uzņēmuma korporatīvās krāsas un logo.

Arī e-pasta ziņojumam un tā priekšmeta rindai (subject) ir jābūt pārdomātai. Ja iespējams, personalizējiet katru e-pastu. Tas ievērojami palielinās respondentu atsaucību.

Aptaujas ievadā noteikti izskaidrojiet respondentiem aptaujas mērķi, to, vai aptauja būs konfidecnciāla vai anonīma, norādiet kontaktinformāciju pie kā vērsties, ja ir jautājumi vai neskaidrības. Aptaujas nobeigumā neaizmirstiet pateikties respondentiem par atvēlēto laiku.

Pirms aptaujas izsūtīšanas respondentiem, noteikti izsūtiet aptauju saviem kolēģiem un palūdziet to komentārus. Ja nepieciešams, izlabojiet vai izmainiet aptauju.

Rezultāti apkopošana un analīze

Viens no galvenajiem ieguvumiem, izmantojot interneta aptauju rīku - atbildes nav nepieciešams pārrakstīt - tās automātiski tiek saglabātas datubāzē, kā rezultātā iespējams ietaupīt līdzekļus, kas būtu nepieciešami manuālai datu ievadei. Tā kā atbildes nav nepieciešams pārrakstīt, paaugstinās arī datu kvalitāte, jo iespējams izvairīties no kļūdām, kas var rasties, datus pārrakstot ar roku.

Daudzi aptauju veidošanas un vadības rīki piedāvā iespēju saņemtās atbildes grupēt, šķirot un rezultātus aplūkot gan tabulā, gan grafikos.

Rezultātu prezentēšana

Izmantojot interneta aptauju rīku, ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīstināt gan uzņēmuma vadību, gan aptaujas respondentus. Ja aptauja tika veikta, izsūtot aptaujas saiti, uz e-pastu, šis pats komunikācijas kanāls var tikt izmantots, lai nosūtītu saiti arī uz aptaujas rezultātiem. Taču protams, ja vien šāda iespēja ir ietverta aptauju veidošanas rīkā, rezultātus iespējams eksportēt uz Excel, grafikus saglabāt kā attēlus un to visu ievietot Jūsu mājaslapā, dokumentos vai prezentācijās.

Leave a Reply

  • Email is optional.

e-formas.lv: Survey and HTML Form Builder. Create Online Questionnaires for FREE!

feedback